Biobanc Hospital General Universitari d'Elx

logos Biobanco Hospital Elx
Logo Xarxa Valenciana de Biobancos
Logo Marca Registrada

 

El Biobanc de l'HGUE va començar a funcionar en 2010 i està integrat en la Xarxa Valenciana de Biobancs (RVB). Aquesta integració en xarxes permet donar suport a la investigació biomèdica i facilita la participació en assajos clínics i estudis poblacionals, amb la consegüent millora de qualitat assistencial. El Biobanc de l'HGUE està autoritzat per la Generalitat Valenciana i registrat en el Registre Nacional de Biobancs (Núm. de registre: B.0000847).

 

El Biobanc de l'HGUE és un Biobanc Hospitalari fonamentalment orientat a la patologia oncològica. Des de la seua posada en funcionament, el Biobanc ha recollit nombroses mostres de teixit neoplàsic i sa. Actualment, treballem amb més serveis de l'hospital recollint mostres líquides de diferents patologies.Entre els seus objectius prioritaris està el garantir el material emmagatzemat i subministrar, sense ànim de lucre, el material a grups d'investigació, tant de la pròpia institució com aliens a aquesta, sempre que complisquen els requisits científics i ètics.

 

Està certificat mitjançant un sistema de gestió de qualitat per processos basat en la Norma ISO 9001:2015, certificació que es va renovant cada any, i va efectuar amb èxit la inspecció dels serveis sanitaris.

 

La publicació del Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, exigeix uns requisits específics per a l'ús de mostres biològiques en investigació que estaran totalment garantits gràcies a l'estructura del Biobanc.

 

Enllaços d'interés:

 

Procediment General Sol·licitud i Subministrament de Material Biològic.

Sol·licitud i subministrament de material biològic.pdf (Descarregar)(PDF)

 

Formulari consulta disponibilitat i/o sol·licitud mostres

Consulta de disponibilitat i-o sol·licitud de mostres.pdf (Descarregar)(PDF)

 

Colecciones disponibles

Col·leccions BIOBANCO HGUE.pdf (Descarregar)(PDF)

 

Cartera de servicios RVB

http://grupos.fisabio.san.gva.es/web/biobanco-ibsp/muestras_y_servicios

 

Tarifes

Tarifes Biobancos Fisabio (2021)

 

Consentiment informat

 

Sol·licituds de mostres per a Biobanco

Fulla sol·licitud extracció de mostres líquides Biobanco

 

Política de Qualitat

Política de Qualitat del Biobanco de l'Hospital General Universitari d'Elx

 

Missió, visió i valors del biobanc

Missió_visió_valores

T'INTERESSA

Docencia
Investigación
Oposiciones

Información coronavirus

Intranet del Departamento

XARXES SOCIALS

Facebook del Dpto. de Salud de Elche - Hospital GeneralTwitterYoutube