Drets i deures

Els Drets i deures dels pacients venen recollits per la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, Salut de la Comunitat Valenciana

 

La Llei és accessible íntegrament a través de la pàgina web de Conselleria.

 

Drets del pacient

 1. Al respecte de la seua dignitat. No es pot discriminar a ningú per raons de raça, de sexe, econòmiques, socials, ideològiques o d'edat.
 2. A rebre en tot moment un tracte humà, amable, comprensiu i respectuós.
 3. A la condifencialitat de les dades sobre la seua salut. Ningú, sense la seua autorització, por accedir-hi, excepte en els casos previstos en la legislació.
 4. A obtindre les prestacions sanitàries assistencials, farmacèutiques i complementàries necessàries per a promoure, conservar, restablir la seua salut i/oi pal·liar el patiment, segons el que establix la normativa.
 5. A conéixer tota la informació obtinguda sobre la pròpia salut en qualsevol procés assistencial. No obstant això, es respectarà la voluntat del pacient que no desitge ser informat. El pacient és l'únic titular del dret a la informació.
 6. A decidir lliurement entre les opcions clíniques que li presente el metge, després de rebre una informació adequada. És necessari el seu consentiment abans d'una intervenció quirúrgica, un procediment diagnòstic invasiu o quan es duguen a terme procediments que comporten riscos rellevants per a la salut. Este consentiment es fa en un document anomenat consentiment informat.
 7. A triar metge o pediatre i centre, en els termes i les condicions establits per la Conselleria de Sanitat.
 8. A obtindre una segona opinió dins del sistema sanitari públic, en les situacions i amb les condicions que la normativa establisca.
 9. A accedir a la seua història clínica i a obtindre'n una còpia en les condicions establides per la Conselleria de Sanitat.
 10. A emetre voluntats anticipades, i que siguen respectades pel centre sanitari.

Obligacions del pacient

 1. Tractar amb consideració i respecte els professionals que cuiden la seua salut i complir les normes de funcionament i convivència establides en cada centre sanitari.
 2. Fer bon ús dels recursos i les prestacions assistencials.
 3. Complir les prescripcions de naturalesa sanitària que la Conselleria de Sanitat establix, amb caràcter general per a previndre riscos per a la salut.
 4. Fer un ús racional de les prestacions farmacèutiques i de la incapacitat laboral.
 5. Utilitzar i cuidar les instal·lacions i els servicis sanitaris. Contribuir a conservar-los i afavorir-ne l'habitabilitat i el confort dels altres pacients.
 6. Facilitar de forma veraç les seues dades d'identificació i les necessàries per al procés assistencial o per raons d'interés general.
 7. Firmar el document adequat quan no desitge rebre el tractament que se li prescriu, especialment quan es tracte de proves diagnòstiques, mesures preventives o tractaments especialment rellevants per a la seua salut.
 8. Acceptar l'alta quan haja finalitzat el procés assistencial.
 9. Complir les normes i els procediments d'ús i accés als drets que establix la Llei de Drets i Informació al Pacient.

Cartel Drets i Deures del Pacient Valenciá