Funcions SAIP

Què fa el SAIP?

A més:

  • Facilitar l'accés del pacient a el Comité de Bioètica Assistèncial del Departament.
  • Coordinar activitats de voluntariat sanitari.
  • Col·laborar amb la Direcció del Departament i la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient en les iniciatives que es promoguen fi d'augmentar la satisfacció i la qualitat de l'atenció.