Codi Ètic

ÈTICA

El conjunt de normes i valors socials que guien a les persones en la seua vida en societat es denomina moral. L'ètica és la branca de la filosofia que tracta de l'anàlisi sistemàtica i crític de la moral, dels factors morals que guien la conducta humana en una determinada pràctica o societat.

 

DEONTOLOGIA

La deontologia tracta sobre el conjunt de deures i principis ètics que concerneixen cada professió, ofici o àmbit laboral. La deontologia fixa les normes que regeixen la conducta i l'acompliment en l'esfera professional, segons les quals s'exigeix al professional determinades responsabilitats en relació amb els actes lligats al seu camp laboral.

 

MARC NORMATIU

Aquest codi té com a referències les principals normes relacionades amb la matèria: Declaració universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO (2005), Conveni Europeu sobre els drets humans i la biomedicina (1997), Codi de Deontologia Mèdica del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (2011) i el Codi d'ètica i deontologia de la Infermeria Espanyola (1989) i de la Comunitat Valenciana (2010) i el Codi Deontològic de Treball Social (2012).

 

CODI ÈTIC I DEONTOLÒGIC

El Codi Ètic i Deontològic del Departament de Salut Elx-Hospital General és el document que marca les pautes de conducta, d'acord amb els valors i principis ètics, per a desenvolupar l'activitat pròpia de tots els professionals que treballen en ell, tant en la relació amb la ciutadania com entre els propis professionals.

 

Les normes de conducta tenen com a objectiu fomentar un ambient positiu i de compromís per a tots els membres del Departament de Salut Elx-Hospital General i una cultura que optimitza la qualitat i la seguretat en l'atenció al pacient.

 

És responsabilitat dels tots els treballadors del Departament de Salut Elx-Hospital General, incloent-hi personal sanitari i altres professionals, voluntaris, estudiants, investigadors, personal auxiliar i resta d'empleats actuar de manera coherent amb aquest codi.

 

 1. Assumir el treball i tasques segons les pròpies possibilitats assumint els nostres propis límits. Reconéixer els errors, gestionar-los i aprendre d'ells, fomentant la coherència entre els valors, els processos i les seues conseqüències.
 2. Evitar les actuacions diagnòstic-terapèutiques innecessàries, desproporcionades, o que nos'han mostrat útils, sempre tenint en compte les millors pràctiques clíniques.
 3. Respectar el dret del pacient a participar en la presa de decisions i a donar o retirar el seu consentiment per a la realització de qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic mitjançant el Consentiment Informat. També es fomentarà l'ús del Document de Voluntats Anticipades.
 4. Es tractarà als pacients amb igualtat, d'acord amb les seues necessitats i circumstàncies, amb especial consideració a les persones vulnerables. S'evitarà qualsevol discriminació per raons d'edat, sexe, raça, condició social, idees, creences o discapacitat.
 5. Cada professional es compromet a actualitzar els seus coneixements, habilitats i actituds necessàries per a exercir el seu treball. Fomentar l'ús i desenvolupament de protocols i guies clíniques de la institució i de les societats científiques de manera individualitzada.
 6. Respectar la confidencialitat en la transmissió d'informació entre el malalt i el personal de l'hospital. Actuarem amb la mateixa responsabilitat i comprensió davant la malaltia d'un company.
 7. Tractar amb correcció i respecte als pacients i companys, mantenint una escolta activa i actuant amb deferència a cada persona i a cada situació. Adequarem ho registre lingüístic i mostrarem un tracte amable i pròxim.
 8. Actuarem amb transparència en tots els nostres actes. Facilitarem la identificació de les persones, presentant als treballadors al pacient i a la seua família.
 9. Els professionals fomentaran un esperit de col·laboració, comunicació i solidaritat amb els companys de treball, tenint com a prioritat el benestar del pacient en qualsevol circumstància.
 10. Es conjugarà el deure docent i investigador amb l'assistència, de manera que les activitats de formació i investigació no suposen un perjudici per als pacients. A més l'activitat investigadora es realitzarà dins del marc de les bones pràctiques clíniques en investigació clínica (es durà a terme d'acord amb la Declaració d'Hèlsinki (2013), les normes de Bona Pràctica Clínica i la legislació vigent a Espanya (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
 11. La institució garantirà que la selecció del personal es fa des de la igualtat d'oportunitats i les capacitats requerides.
 12. La institució facilitarà al personal els mitjans necessaris per a l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds que li permeten desenvolupar una adequada activitat assistencial i investigadora.
 13. Els professionals es comprometen a la gestió eficient dels recursos disponibles i a fomentar en els usuaris l'ús cívic d'aquests. Es prioritzaran adequadament i amb arguments les decisions i accions consensuant criteris d'assignació i priorització de recursos.