Radiofisica

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Manuel Herranz González Cap de Servei
Pilar Dorado Rodríguez Facultatiu Especialista
Rafael Danilo Espósito Facultatiu Especialista
Miguel Giner Sala Facultatiu Especialista
Víctor Ortega Collados Técnic
Francisco Calero Gómez Facultatiu Especialista
Rocío López Quesada Facultatiu Especialista
Aitor Martínez Mínguez Facultatiu Especialista
Carles Mira Carbonell Facultatiu Especialista
Yolanda Mira Cerver Facultatiu Especialista
Antonio Puche López Facultatiu Especialista

 

CARTERA DE SERVEIS

Les labors a desenvolupar pel Servei de Radiofísica i Protecció Radiològica es poden agrupar sobre la base d'un doble criteri:

 • Per les tasques a realitzar (dosimetries tant físiques com a pacients), controls de qualitat, protecció radiològica pròpiament dita (tant del personal com del públic) i treballs de gestió.
 • Per a qui es presta el servei: en aquest cas s'agruparan en tasques realitzades en Oncologia Radioteràpica, en Radiodiagnòstic (on s'inclouran les tasques realitzades a altres Serveis o unitats menors, com a Traumatologia, Cardiologia, etc.) i tasques pròpiament de Protecció Radiològica.

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA I RADIODIAGNÒSTIC

 • Recepció de nous equips.
 • Altes/baixes d'equips davant l'autoritat competent.
 • Disseny del blindatge de les sala de tractament.
 • Controls diaris dels acceleradors lineals.
 • Dosimetria física.
 • Dosimetria a pacients.
 • Controls de qualitat.
 • Classificació i senyalització de les zones de treball.
 • Formació del personal.
 • Elaboració i actualització de Procediments.

PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

 • Participació en el control de sol·licituds i entrades de tota mena de materials o substàncies radioactius, així com d'equips generadors de radiacions ionitzants, en els centres i àrees sanitàries de la seua cobertura , amb responsabilitat definida per l'autoritat sanitària.
 • Coordinació i control de la formació i dels coneixements en matèria de protecció radiològica dels recursos humans que treballen o s'incorporen a les instal·lacions radioactives dependents de la seua àrea, amb responsabilitats específiques en aqueixes matèries.
 • Instauració de sistemes de vigilància de la radiació en les instal·lacions radioactives mèdiques.
 • Coordinació dels calibratges dels sistemes emprats tant en la detecció i mesura de la radiació com en el control de qualitat dels feixos de teleterapia, per un laboratori oficialment reconegut.
 • Redacció i instauració dels Manuals de Protecció Radiològica en els centres dependents de la seua àrea.
 • Vigilància dels treballadors exposats a radiacions ionitzants.
 • Planificació i posada en funcionament d'instal·lacions radioactives o de raigs X (inclou disseny, blindatges de seguretat, etc.)
 • Clausura i modificació d'instal·lacions radioactives o de raigs X
 • Verificació anual d'instal·lacions radioactives o de raigs X Vigilància i gestió de residus radioactius mèdics, tant sòlids com líquids.
 • Vigilància de la contaminació radioactiva
 • Vigilància dels nivells de radiació en les instal·lacions
 • Elaboració de normes i procediments de PR
 • Gestió i control de fonts, equips generadors i/o material radioactiu
 • Formació, informació, entrenament, en PR, etc.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juliol 2023