Compromís Mediambiental

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

Des de fa més de 15 anys en aquest departament es treballa amb un compromís ambiental, implantant un SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL que aconsegueix tant l'hospital general com als centres d'atenció primària del departament.

 

Concorde a aquest compromís, es van marcant objectius ambientals que ens han permés aconseguir resultats exemplars, com per exemple la reducció de 8,2 milions de litres d'aigua en 2017.

 

Així doncs, el compromís ambiental del departament és continuar implantant i mantenint accions que permeten continuar amb:

  • La reducció dels residus generats.
  • La disminució del consum de recursos (aigua, energia).
  • Càlcul i reducció de la petjada de carboni.

D. Carlos Javier Gosálbez Arnau

Fdo. Gerencia del Hospital

Elx, a 29 de juny de 2023
 

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

És compromís de la Direcció del Departament de Salut d'Elx-Hospital General la protecció al medi ambient; tenint present el nostre context i les diferents parts interessades, així com les seues expectatives cap a nosaltres, a fi de previndre la contaminació, reduint i/o eliminant els impactes ambientals derivats de la nostra activitat sanitària.

 

Per a això, la Direcció es compromet a difondre, mantindre al dia i fer extensiva a les persones i empreses que facen treballs per a aquesta organització, la seua política de medi ambient, així com implantar mètodes de control que permeten avaluar el seu acompliment ambiental.

 

Aquesta política reflecteix els compromisos ambientals de la Direcció, sent en concret:

  • Proporcionar els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a frenar la contaminació i previndre-la en origen en la mesura que siga possible, contemplant aquells aspectes que puguen provocar un impacte negatiu sobre el mitjà a conseqüència de les nostres activitats.
  • Promoure la reducció dels consums d'energia elèctrica i aigua emprats en la realització de les nostres activitats i ús de les instal·lacions, així com controlar els residus generats, fomentant la reutilització de tots aquells que per les seues característiques ho permeten.
  • Complir la legislació ambiental d'aplicació, així com altres requisits ambientals que la Direcció assumisca relacionats amb el seu context.
  • Establir periòdicament programes de gestió ambiental que contemplen objectius i metes adequats per a eliminar o reduir els aspectes ambientals significatius.
  • Definir responsabilitats i autoritats en matèria ambiental, que permeten una aplicació i control dels procediments establits.
  • Facilitar la formació i implicació del personal, per a augmentar la seua sensibilització ambiental i el coneixement dels possibles impactes relacionats amb les seues activitats.
  • Seguiment i anàlisi dels procediments, activitats de control, programes i registres del sistema de gestió, a fi d'aplicar la millora contínua.

El compliment d'aquests principis es garanteix mitjançant la implantació i manteniment d'un Sistema de Gestió Ambiental sobre la base dels requisits exigits per la Norma ISO-14001:2015.

D. Carlos Javier Gosálbez Arnau

Juny 2023