Medicina de Curta Estada

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Mª Teresa Sempere Selva Coordinadora Mèdica
Rafael Julio Simón Gallardo Facultatiu Especialista
Asunción Samper Hernández Facultativa Especialista

 

Personal d'Infermeria
NOM CÀRREC
Ana Balboa Navarro Supervisora

 

CARTERA DE SERVEIS

 

OBJECTIUS

 • Participar en l'ordenació i racionalització dels ingressos urgents i programats, col·laborant en l'optimització del funcionament de l'hospitalització convencional i disminuint la repercussió de l'hospitalització prolongada en els pacients, mantenint al màxim la qualitat assistencial.
 • Col·laborar en l'optimització dels recursos assistencials del nostre departament.
 • Ingessar en la unitat de curta estada (UCE) i no en planta d'hospitalització convencional, els processos que requerisquen ingrés hospitalari i que complisquen els criteris d'admissió en UCE.
 • Col·laborar en la reducció de l'estada mitjana i el nombre d'estades en observació d'urgències.
 • Col·laborar amb els diferents serveis i unitats d'hospitalització convencional, en part de l'activitat que generen els processos assistencials que atenen de manera habitual.
 • Atendre pacients complexos, pluripatològics, crònics, pal·liatius, molt ancians, en final de vida, etc, que complisquen els criteris d'admissió en UCE, amb l'objectiu de minimitzar el cost de l'hospitalització i la repercusion que l'hospitalizacion prolongada exerceix sobre aquest tipus de pacients.
 • Ingressar de manera directa en UCE, obviant el pas pel servei d'urgencies, a pacients que complisquen els criteris d'admissió en UCE i provinguen d'atenció primària, centres de 3a edat, UHD, consultes externes de l'hospital i serveis d'hospitalització, utilitzant els circuits actualment en marxa en el nostre departament o elaborant nous circuits si cal.
 • Coordinar amb atenció primària, UHD, centres de 3a edat, servei d'urgències, servei de medicina interna i altres serveis i unitats d'hospitalització convencional l'atenció que precisen els pacients que ingressen en la unitat de curta estada.
 • Ocupar el màxim nombre de llits amb la mínima estada mitjana.
 • Reduir l'estada mitjana hospitalària.

 

CRITERIS D' INGRÉS

 • És imprescindible que tots els ingressos tinguen una previsió d'alta hospitalària en ≤ 4 dies (aquest és el criteri que defineix la unitat).
 • Tractament de patologies agudes amb diagnostique establit, que per les seues característiques es preveja l'estabilització o curació que permeta l'alta hospitalària, assegurant-se un adequat diagnostique i tractament en un curt espai de temps.
 • Pacients amb malalties cròniques ben establides i/o malalties irreversibles que requerisquen estabilització després de recaigudes o descompensació, i que no requerisquen mitjans diagnòstics o terapèutics complexos. Habitualment afecten pacients majors, encara que el simple fet de l'edat avançada no és un criteri d'ingrés en UCE. Si les patologies no estan ben definides o si no és previsible la seua alta en ≤ 4 dies no complirien criteris d'ingrés.
 • Pacients en cures pal·liatives per a control de símptomes, ajust de tractament i/o en situació de final de vida.
 • Pacients amb perfil d'UHD i que complisquen els criteris anteriors. No tindran criteri d'ingrés els pacients que requerint seguiment posterior amb UHD no accepten les condicions del lliga amb aquesta unitat, el seu domicili estiga fora de l'àrea de cobertura de la UHD o no complisquen les mínimes condicions sociofamiliars per al seguiment en domicili.
 • Exploracions diagnostiques en pacients amb mobilitat molt limitada, i que poden ser remesos des d'altres serveis o unitats hospitalàries, consultes, UHD, atenció primària, residència de 3a edat, etc. a fi de facilitar la realització d'aquestes tècniques.
 • Tractaments específics com a transfusions, paracentesis, etc. en pacients amb diagnostique conegut i que precisen de manera crònica aquests tractaments.
 • Després de la realització de tècniques invasives per al seu control evolutiu (gastrostomía percutània endoscòpica, radiologia intervencionista/invasiva, etc.) Aquests processos han de ser protocol·litzats amb la unitat de curta estada.

 

PATOLOGIES SUSCEPTIBLES D'INGRÉS

 • Pacient amb EPOC reaguditzat, infecció respiratòria, insuficiència respiratòria, asma.
 • Pneumònies no greus, pielonefritis aguda, prostatitis, etc.
 • Hemorràgia digestiva alta amb baix risc de sagnat i amb gastroscòpia realitzada.
 • Gastroenteritis aguda.
 • Trombosi venosa profunda (després de confirmació per tècniques d'imatge).
 • Disfàgia neurilògica o d'altres causes, amb diagnòstics coneguts i sense altres possibilitats terapèutiques per a iniciar nutrició enteral.
 • Crisis convulsives en malalts epilèptics ja coneguts, després de la seua estabilització en urgències i que no requerisquen ingrés en O.C.I. Fonamentalment ingressaran aquells en els quals les crisis siguen degudes a l'abandó del tractament o infradosificación.
 • Diabetis amb descompensació no greu, el procés desencadenant de la qual no contraindique el seu ingrés en UCE.
 • Cel·lulitis en pacients que requerisquen ingrés hospitalari i que romanguen estables hemodinámicamente.
 • Trastorns hidroelectrolítics i de l'equilibri acidifique bases en pacients que es preveja la seua estabilització en un curt període de temps.
 • Insuficiència cardíaca en pacients ja diagnosticats i que no estiguen en programa de transplantament o pendents de cirurgia.
 • Intoxicacions agudes sense criteris gravetat.
 • Anèmica per a Transfusió, estabilització i posterior alta en pacients que no requerisquen ingrés per a estudi.
 • Paracentesi evacuadora.
 • Ajust de tractament del dolor i control de símptomes en pacients pal·liatius.
 • Pacients pal·liatius que precisen cuidats en final de vida.
 • Pacient pluripatològic i crònic reaguditzat que complisca criteris d'ingrés en UCE.

 

BENEFICIS ESPERATS

 • Reduir l'impacte dels ingressos sobre les àrees d'hospitalització convencional.
 • Reduir la pressió assistencial d'urgències.
 • Millorar l'assistència als pacients evitant l'impacte que genera sobre ells una hospitalització prolongada innecessària.
 • Millorar la interrelació en la gestió dels processos amb altres serveis i unitats d'hospitalització convencional i amb l'atenció extrahospitalària.
 • Reduir el cost que generen durant el seu ingrés els processos assistencials.
 • Millorar l'accesibilitat des d'atenció primària, residències de 3a edat i hospitalització a domicili als recursos hospitalaris de curta estada.

 

CONSULTES EXTERNES

 • La unitat de curta estada disposa d'una consulta diària enfocada al seguiment i a la finalització de processos després de l'alta, de pacients ingressats en la nostra unitat.

Les unitats de curta estada (UCE) s'inclouen entre les unitats alternatives a l'hospitalització convencional, l'UCE de l'Hospital General d'Elx té un consolidat recorregut des de l'1 de desembre de 1998, sent unes de les primeres unitats que van entrar en funcionament a la Comunitat Valenciana i una de les quals més anys porta en marxa a nivell nacional, havent assistit a mes de 25.000 ingressos en els últims 15 anys.

 

Els pacients que ingressen en la nostra unitat tenen una edat avançada i un alt grau de comorbiditat i dependència que exigeixen una adequada i reglada activitat tant d'infermeria com d'auxiliars d'infermeria (en la nostra unitat de curta estada aquest personal té una gran qualificació, que és una condició imprescindible per als excel·lents resultats obtinguts), podem aportar les dades de l'anys 2015 com a exemple, el 21,9% dels ingressos estava codificat com a pacients pal·liatius o amb malaltia d'òrgan avançada, la mitjana d'edat va ser de 77.6 anys (49% ≥80 anys i el 10,9% ≥90 anys), van ser donats d'alta al seu domicili després d'un estada mitjana de 2,9 dies el 84% dels pacient (13% amb la unitat d'hospitalització a domicili) i el 1,6% va ser exitus durant el seu ingrés hospitalari.

 

INFRAESTRUCTURA

La unitat de curta estada està situada en el semisoterrani de l'edifici de l'Hospital General d'Elx. Consta d'una zona d'hospitalització amb 22 llits, hospital de dia polivalent amb 12 butaques per a administració de diferents tractaments, consulta i zona d'informació per a familiars, secretària, sala polivalent per al treball medique diari i reunions, i les diferents estades que precisa una zona d'hospitalització.

 

UNA ALTRA ACTIVITAT

 • Mª Teresa Sempere Selva és tutora hospitalària dels residents de Medicina Familiar

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ACTIVITAT DOCENT

 • Formació MIR Rotatorio en la unitat de curta estada dels residents en Medicina Familiar
 • Pregrau medicina
 • Rotació durant el curs escolar d'estudiants de 2n i 3r de medicina de la Facultat de Medicina Miguel Hernández la realització de pràctiques mèdiques.
 • Programa de pràctiques d'estudiants durant els períodes vacacionals d'estiu
 • Pregrau infermeria
 • Pràctiques d'estudiants d'infermeria

 

Última Actualització - Juny 2023