Unitat Funcional de Qualitat i Seguretat

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Nuria Martínez Duce Coordinadora

 

CARTERA DE SERVEIS

 

 1. Assessorar el Consell de Direcció o Direcció del Centro en els objectius de qualitat i seguretat, i impulsar aquelles fórmules organitzatives encaminades a aconseguir una major integració dels recursos que redunden en una millora contínua de la qualitat en els processos assistencials, així com promocionar estratègies de comunicació apropiades que afavorisquen l'assoliment dels objectius de qualitat i seguretat.
 2. Coordinar i assessorar les comissions, comités i grups de treball existents en matèria de qualitat assistencial i seguretat del pacient, així com impulsar la seua activitat.
 3. Implementar, al costat de l'equip directiu, el PCAySP del Departament/Centre i donar suport a la gestió de tots els programes inclosos en el citat Pla.
 4. Fomentar la normalització de l'activitat assistencial mitjançant:
  1. Revisió i actualització de protocols i procediments de pràctica clínica i administratius que faciliten la continuïtat de l'atenció sanitària.
  2. Promoció i coordinació de bones pràctiques sanitàries que disminuïsquen la variabilitat assistencial.
 5. Millorar la seguretat de pacients mitjançant actuacions tendents a: a) Identificar els riscos associats a la prestació assistencial, a través de la identificació de situacions de risc dels processos i implantant accions necessàries per a la seua prevenció, reducció o en el seu cas, control de l'impacte. b) Potenciar la notificació d'esdeveniments adversos (EA) en la pràctica clínica diària, desenvolupant una metodologia homogènia de detecció i anàlisi dels EA i posada en marxa de les mesures de prevenció que eviten que tornen a produir-se.
 6. Posar en valor el dret a la informació i consentiment de pacients i potenciar la normalització del procediment de consentiment informat segons el que s'estableix per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 7. Difondre la cultura de la qualitat i seguretat entre els/les professionals i impulsar i coordinar la formació d'els/les professionals en la metodologia per a l'avaluació i millora de la qualitat, seguretat del pacient i riscos associats a l'assistència sanitària alineats amb les estratègies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 8. Garantir la participació i la cura dels professionals:
  1. A través de mecanismes d'avaluació d'enquestes de clima laboral.
  2. Promovent la incorporació de professionals en l'elaboració i/o revisió de protocols.
  3. Promovent la correcta identificació de professionals.
  4. Dissenyant mecanismes de participació dels professionals en la definició dels valors de l'organització.
  5. Potenciant el desenvolupament d'eines de comunicació interna com a element facilitador del desenvolupament professional.
 9. Potenciar la certificació i/o acreditació respecte a un sistema establit per norma reconeguda (ISO, EFQM...) de centres/serveis i unitats i el posterior registre d'aquestes certificacions, en el registre autonòmic de certificacions de qualitat.
 10. Col·laborar amb els Serveis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) quant a:
  1. L'accessibilitat i la informació sobre voluntats anticipades.
  2. L'avaluació dels procediments de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments, adaptats a la normativa d'aplicació.
  3. La posada en marxa de procediments que asseguren l'adequada informació i intimitat del pacient.
  4. La implantació de protocol d'acolliment a usuaris.
  5. L'establiment d'àrees de millora detectades després de l'anàlisi de les queixes i suggeriments de pacients i usuaris.
  6. La correcta identificació del personal voluntari que desenvolupa les seues tasques en el departament de salut.
 11. Promoure la incorporació d'auditories i monitoratges sistemàtics com a estratègia clau de millora de la qualitat.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

PLA DE QUALITAT

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juliol 2023