Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Joaquín Herrero Carbonell Facultatiu Especialista en Medicina del Treball - Coordinador Unitat Perifèrica núm. 8 del SPRL
Ana María Suárez Valverde Facultativa Especialista en Medicina del Treball
Francisco Miguel Moreno Conesa Metge Intern Resident. MIR-R3 - Medicina del Treball
Personal d'Infermeria
NOM CÀRREC
María Moncho Martín Infermera Especialista en Infermeria del Treball
Nuria Boubeta Lemos Infermera Especialista en Infermeria del Treball
Encarnación Ferrándiz Boyer Infermera Interna Resident. EIR-R2 Infermeria del Treball
Ancuta María Farcas Infermera Interna Resident. EIR-R1 Infermeria del Treball
Personal Tècnic
NOM CÀRREC
José Francisco Gómez Olmos Tècnic Superior de Seguretat en el Treball
José Martínez Ribera Tècnic Superior d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
María Dolores Peral Orts Tècnic Superior d'Higiene Industrial
Paulina Gómez Piqueras Tècnica Intermèdia en Prevenció de Riscos Laborals

 

CARTERA DE SERVEIS

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals està integrat per personal sanitari, tècnic i auxiliar que en un únic servei dona cobertura a la totalitat dels treballadors dependents de la Conselleria de Sanitat.

 

S'estructura en una Unitat Central, situada en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat, i huit Unitats Perifèriques, distribuïdes entre els Departaments de Salut que conformen la xarxa assistencial.

 

Els Departaments assignats a la Unitat Perifèrica núm. 8 són: Elx-Hospital General, Elda, Orihuela, Elx-Crevillent i Torrevieja.

 

ÀREA GENERAL DEL SERVEI

 • Assessorament i suport en matèria preventiva als òrgans de Direcció, als treballadors i als seus representants.
 • Identificació i avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors.
 • Planificació de l'activitat preventiva i determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives, així com vigilància de la seua eficàcia.
 • Vigilància de la salut dels treballadors, en relació amb els riscos derivats de el treball.
 • Estudi i anàlisi dels accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.
 • Informació i formació en relació amb els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball i les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.
 • Promoció de la salut en el lloc de treball.
 • Coordinació amb empreses externes existents en el lloc de treball (coordinació d'activitats empresarials).
 • Assessorament sobre els requisits en matèria de seguretat, higiene i ergonomia en relació amb l'adquisició de productes, equips i aparells.
 • Participació institucional en Comités de Seguretat i Salut i Comités de Medi Ambient.
 • Col·laboració amb el Sistema Nacional de Salut en matèria de campanyes realitzades per organisme de salut pública, així com en la implantació i manteniment de sistemes d'informació sanitària en l'àmbit de la salut laboral.

ÀREA SANITARIA

 • Obertura i gestió d'història clínic-laboral als treballadors.
 • Elaboració i revisió de protocols de vigilància i control de la salut del treballador.
 • Vigilància de la salut dels treballadors: exàmens de salut inicials, per canvi d'activitats que puguen comportar nous riscos laborals, per reincorporació laboral després d'absència prolongada per motius de salut i exàmens de salut periòdics (segons risc del lloc de treball).
 • Exàmens de salut per adaptació de lloc de treball per motius de salut, embaràs i lactància natural, per prolongació de la permanència en el servei actiu i per sol·licitud d'exempció de guàrdies.
 • Registre d'accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.
 • Valoració dels treballadors per accident de treball, malaltia professional i malalties relacionades amb el treball.
 • Valoració de situació immune dels treballadors en relació amb la malalties inmunoprevenibles i indicació de vacunacions específiques per als treballadors de risc.
 • Col·laboració en la realització de l'avaluació de condicions de treball.
 • Assessorament i valoració en l'anàlisi i adquisició dels equips de protecció específics i fomentar la seua utilització.
 • Formació, docència i investigació: postgrau (residents de l'especialitat de Medicina del Treball i Infermeria del Treball).

ÀREA DE SEGURETAT EN EL TREBALL

 • Avaluació de riscos laborals i propostes de millora en matèria de seguretat.
 • Investigació d'incidents i accidents de treball.
 • Notificació, registre i anàlisi estadística de l'accidentabilidad laboral (índexs de freqüència, de gravetat, d'incidència, de duració mitjana).
 • Verificació de la documentació i registre que resulten de les activitats de control actiu de la inspecció sistemàtica d'instal·lacions i equips.
 • Control de l'emplenament de normes de senyalització i seguretat.
 • Suport tècnic en la selecció d'equips de protecció individual, normes d'utilització i control d'utilització.
 • Participació en l'elaboració i seguiment dels plans d'emergència.
 • Suport tècnic en l'elaboració de normes i recomanacions de protecció col·lectiva.
 • Col·laboració en el programa d'implantació i actualització de normes i recomanacions de protecció col·lectiva.
 • Col·laboració en l'elaboració del Pla d'autoprotecció, posada en marxa, formació dels treballadors, realització de simulacres i actualització en el Pla d'autoprotecció.
 • Col·laborar en el compliment dels requisits de seguretat en la utilització de màquines. Equips de treball, instal·lacions i eines.
 • Suport tècnic a les unitats responsables del maneig i utilització de productes químics: registre i classificació, envasament, emmagatzematge, protecció contra incendis i inspeccions periòdiques.
 • Col·laborar en el compliment dels requisits establits referents a la protecció contra riscos elèctrics directes, contactes elèctrics indirectes, atmosferes explosives.

ÀREA D'HIGIENE INDUSTRIAL

 • Avaluació dels factors de risc des del punt de vista de la Higiene Industrial (agents físics, químics i biològics).
 • Propostes de mesures de control i reducció del risc segons els resultats de l'avaluació.
 • Determinació del nivell d'exposició a soroll i elaboració i priorització de mesures preventives contra el soroll.
 • Avaluació de l'ambient tèrmic, estrés tèrmic per calor i fred.
 • Supervisió d'accions preventives contra la radiació.
 • Avaluació del risc per manipulació d'agents químics i elaboració i priorització de mesures preventives per manipulació d'agents químics.
 • Mesurament de valors ambientals d'agents químics.
 • Procediment d'eliminació de residus químics.
 • Avaluació de regs pels residus generats i requisits exigibles per a evitar-los.
 • Indicació dels equips de protecció individual i col·lectius necessaris per a minimitzar el risc (selecció d'equips per a protecció respiratòria i dèrmica, normes d'utilització, control d'utilització).
 • Avaluació del risc laboral per agents biològics i elaboració i priorització de mesures preventives per a agents biològics.
 • Participació en el Comité de Medi Ambient.

ÀREA D'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA

 • Avaluació del risc ergonòmic i dels factors psicosocials.
 • Elaboració i priorització d'accions preventives del risc ergonòmic.
 • Avaluació d'il·luminació i disconfort tèrmic dels llocs de treball.
 • Assessorament en la concepció i disseny dels llocs de treball (de nova creació, reorganització dels existents).
 • Disseny del lloc amb pantalles de visualització de dades.
 • Avaluació de la càrrega física del treball.
 • Avaluació de postures de treball, de manipulació manual de càrregues, mobilització manual de pacients i de moviments repetitius.
 • Avaluació de la càrrega mental del treball.
 • Investigació, assessorament i suport en l'aplicació del Pla Integral de Prevenció i Atenció de les agressions als treballadors.
 • Registre i investigació dels accidents/incidents d'agressions i col·laborar en l'aplicació de mesures preventives.
 • Col·laborar en l'elaboració i implantació d'un pla formatiu per a adquirir habilitats i abordar situacions conflictives.

 

Última Actualització - Juliol 2023