Unitat Malalties Infeccioses

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dr. Félix Gutiérrez Rodero Cap de Servei MI/UEI
Dra. Mar Masiá Canuto Cap de Secció UEI
Dr. Sergio Padilla Urrea Facultatiu Especialista
Dr. José López Escudero Facultatiu Especialista
Dr. Guillermo Telenti Rodríguez Facultatiu Especialista
Dra. Lucía Guillen Zafra Facultatiu Especialista
Dr. Javier García Abellán Facultatiu Especialista
Dra. Angela Botella Zaragoza Adjunt
Dra. Paula Mascarell Arlandis Adjunt
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Tina Garví Chazarra Supervisora Planta
Mª Ángeles Casillas Jiménez Supervisora Consultes Externes i Hospital de Dia
Rafael Pascual Martínez Infermer Consultes Externes i Hospital de Dia
Mar Carvajal Almira Infermera Consultes Externes i Hospital de Dia

 

CARTERA DE SERVEIS

La Unitat de Malalties Infeccioses (UEI) de l'Hospital General Universitari d'Elx es va crear al desembre de 1997. La seua missió és aconseguir una atenció mèdica de qualitat per als pacients amb processos infecciosos del Departament 20 de la Comunitat Valenciana. La UEI pretén estar en l'avantguarda de la medicina clínica en aquest camp i aspira a contribuir al coneixement científic, mitjançant la innovació i la investigació, per a continuar avançant en el control de les malalties infeccioses. Des del seu inici la UEI ha vingut desenvolupant la seua activitat en diferents nivells assistencials, incloent-hi Hospital de Dia, Consultes Externes, Hospitalització Convencional i Interconsultas. La UEI desenvolupa també una intensa activitat d'investigació. En els últims anys ha participat en nombrosos projectes nacionals i internacionals i ha col·laborat amb diferents organismes en la docència i la investigació de les malalties infeccioses. La Unitat ha participat en els principals assajos clínics amb nous medicaments i en els programes d'accceso precoç als fàrmacs més innovadors per a tractar als pacients amb malalties infeccioses del Departament 20. L'experiència del grup ha sigut avalada amb nombroses publicacions en les revistes més prestigioses del món durant aquests 10 anys. El grup està integrat com a Grup d'Investigació "Core" de la Xarxa Nacional d'Investigació en Sida (RIS) des de 2003, i ha sigut l'únic de Grup d'Investigació de la Comunitat Valenciana que ha aconseguit ser acreditat i finançat per al quadrienni 2007-2010.

 

Recursos disponibles:

 • Recursos humans: La UEI està dirigida pel Dr. Félix Gutiérrez Rodero i disposa en l'actualitat de 3 Metges Adjunts a temps complet, 1 Metge Adjunt a temps parcial, 1 Infermer, 2 Auxiliars i una Secretària. A més, compta amb la col·laboració d'una Microbiòloga contractada amb càrrec a la Xarxa Nacional d'Investigació en Sida.
 • Recursos materials: Té assignades 13 llits d'hospitalització, Hospital de Dia amb 4 llocs i 5 llocs de consulta.

Activitat Assistencial:

 • Es para atenció a pacients amb processos infecciosos adquirits en la comunitat o en ela hospital. S'encarrega també d'assegurar que tots els malalts hospitalitzats amb processos infecciosos greus o rellevants estan rebent el tractament antibiòtic adequat, utilitzant per a això informació que li facilita Medicina Preventiva, Microbiologia i Urgències. L'activitat assistencial es desenvolupa en Hospital de Dia, Hospitalització Convencional, Consultes Externes i Interconsultas.
 1. Atenció a Pacients en Consultes Externes:
  • Recepció de pacients: Es reben pacients procedents d'Atenció Primària, d'Urgències, de la Unitat de Conductes Addictives, Centre d'Informació i Prevenció de Sida i d'altres Serveis de l'Hospital. S'atenen pacients a demanda per a garbellat d'ITS amb tests ràpids i administració de PrEP
  • Horari de Consultes: Les consultes s'iniciaran a les 9.00 hores, excepte dilluns i divendres, que comenzan a les 10.00 hores.
 2. Assistència en Hospital de Dia:
  • Admissió de pacients a l'Hospital de Dia: Tots els pacients admesos per a tractament en Hospital de Dia han d'haver sigut prèviament valorats per un Metge de la Unitat al qual romandran assignats i estaran sota la seua responsabilitat durant la duració del tractament.
 3. Assistència en Interconsultas de pacients Hospitalitzats:
  • Recepció d'Interconsultas: Es reben de 8.00-15.00 h en la Unitat sol·licituds escrites d'Interconsultas de tots els Serveis de l'Hospital. A més s'accepten consultes immediates i/o urgents trucant al telèfon mòbil i/o al telèfon fix de la Unitat.
  • Prioritat de la Interconsulta: Les interconsultas immediates seran ateses pel Metge responsable a cada moment de l'àrea d'interconsultas. En les quals es reben per escrit, el Cap de Secció procedirà a l'assignació de data i Metge en funció de la prioritat i del procés patològic. Les consultes es classifiquen en Urgents i no urgents. Les urgents són ateses de manera immediata, les no urgents en el termini de 24 hores des de la recepció de la sol·licitud.
 4. Organització de les Tècniques Diagnòstiques Internes:
  • En la UEI es realitzen diverses tècniques per al diagnòstic etiològic de les malalties infeccioses i per al seguiment de les infeccions víriques cròniques i la quimioteràpia antiretroviral (V. Cartera de Serveis).
   1. Sol·licitud de proves: Han de ser sol·licitades per escrit pels Metges de la Unitat o per altres Serveis de l'Hospital que puguen requerir-les.
   2. Assignació de data: Les proves es classifiquen en Urgents, No demorables i Ordinàries. Les urgents són realitzades de manera immediata, les no demorables en el termini de 24-48 hores i les ordinàries en el termini més breu possible, segons l'agenda.
   3. Horaris i procediment: Les extraccions i processament de mostres no urgents s'efectuaran de 9.00-10.30 hores. L'obtenció de mostres per a càrregues víriques i poblacions limfocitàries es farà solament els dimarts i els dijous en aqueix mateix horari. La intradermorreacción a la tuberculina es farà diàriament d'11.00 a 12.00 hores. El pacient ingressa la vesprada anterior i si no hi ha complicacions és donat d'alta un dia després de la prova. La resta de les proves ordinàries es realitzaran els dijous de 9.00 a 15.00 hores i els divendres de 9.00 a 12.00 hores, en la Consulta 1. Les proves urgents es faran de manera immediata i les no demorables en el termini més breu possible, depenent de la disponibilitat d'espai i personal. En tot cas, es prioritzaran sempre sobre les programades.

Regulación de las Visitas de los Delegados de Compañías Farmacéuticas

Els delegats de Laboratoris Farmacèutics podran ser atesos si disposen de cita prèvia amb el Metge al qual desitgen visitar. Poden obtindre la cita telefònicament. No els està permés accedir a les àrees d'atenció a pacients.

 

ÀREA DE DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES MALALTIES INFECCIOSES AGUDES I CRÒNIQUES

 • Infeccions organoespecífiques: neumonias i altres infeccions de vies respiratòries, infeccions urinàries, infeccions de pell i parts toves, ostoarticulares i gastrointestinals.
 • Bacterièmies, sèpsies i altres infeccions sistèmiques.
 • Zoonosi: brucel·losi, rickettsiosis, leptospirosis, entre altres.
 • Malalties infeccioses tropicals i importades: malària, schistosomiasis, helmintiasis intestinals, arbovirosis, etc.
 • Assessorament i consell al viatger.
 • Malalties de transmissió sexual.
 • Infecció pel VIH i altres infeccions víriques cròniques, incloent-hi les produïdes per virus de l'hepatitis.
 • Infeccions associades amb procediments terapèutics (pròtesis, catèters, tubs endotraqueals, etc ) i infeccions postquirúrgiques.
 • Infeccions en pacients inmunocomprometidos (prevenció i tractament): tumors sòlids i hematològics, trasplantaments d'òrgans, pacients que reben tractaments immunosupressors per altres malalties
 • Infeccions fúngiques invasores: candidiasi, aspergillosis, etc.
 • Infecció nosocomial: pneumònies, infecció de catèter central, infecció urinària, infecció intra-abdominal, infecció pacient crític.
 • Avaluació del risc i mesures de prevenció de malalties infeccioses en pacients candidats a tractament immunosupressor: biològics, trasplantament renal/hepàtic, etc.
 • Atenció a brots epidèmics intrahospitalaris o comunitaris quan es produeixen.
 • Profilaxi post-exposició a VIH.
 • Elaboració des de la Comissió d'Infeccions i Política Antibiòtica dels protocols de tractament empíric i de política antibiòtica.
 • Referència per a centres hospitalaris del propi Departament o de Departaments pròxims que no disposen d'Unitats de Malalties Infeccioses.
 • Establir col·laboració amb Atenció Primària per a suport i desenvolupament de protocols i política antibiòtica comuna, així com criteris de derivació de pacients.
 • Col·laboració amb la Conselleria de Sanitat en l'elaboració de Programes i Protocols de Salut en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

ÀREA DE REALITZACIÓ DE DIVERSES TÈCNIQUES PER Al DIAGNÒSTIC ETIOLÒGIC DE LES MALALTIES INFECCIOSES I PER Al SEGUIMENT DE LES INFECCIONS VÍRIQUES CRÒNIQUES I LA TERÀPIA ANTIRETROVIRAL

 • Obtenció i processament de mostres de sang i exsudats corporals (LCR, pleura, abscessos, etc.) per a cultius bacterians.
 • Obtenció d'esputs induïts.
 • Obtenció i processament de mostres per a càrregues víriques i resistències a antiretrovirals.
 • Puncions amb agulla de lesions corporals accessibles.
 • Biòpsies hepàtiques.
 • Biòpsies cutànies.
 • Intradermorreacción a la tuberculina (Mantoux) i altres proves cutànies d'hipersensibilitat retardada.
 • Antropometries.
 • Ecografia carotídia per a mesurament del gruix íntima-mitjana.
 • Mesurament de l'índex turmell-braç amb doppler
 • Ecografia del greix abdominal, perifèrica i facial.
 • Mesurament de la vasodilatació dependent del flux per ecografia braquial.
 • Mesurament de l'índex turmell-braç amb doppler.
 • Ecografia del greix abdominal, perifèrica i facial.
 • Ecografia hepàtica.
 • Anoscopia d'alta resolució i tractament amb fotocoagulación amb infrarojos de les lesions associades a la infecció pel virus del papil·loma humà.
 • Laboratori d'investigació, que ha desenvolupat tècniques per a mesurar diversos biomarcadores d'inflamació, coagulació, activació endotelial, translocació bacteriana i estrés oxidatiu.

 

ALTRES ÀREES

 • Centre de Salut Sexual, amb consulta de PrEP (profilaxi pre-exposició al VIH i altres infeccions de transmissió sexual) i garbellat d'infeccions de transmissió sexual

 • Consulta del Viatger i Salut Internacional
 • Coordinació del PROA (Programes d'Optimització de l'ús d'Antimicrobians)
 • Consulta de COVID persistent
 • Consulta per al diagnòstic i tractament de malalties transmissibles

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ACTIVITAT DOCENT

DOCÈNCIA POSTGRAU

 • La Unitat participa en formació postgraduada dels Residents de Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Neurologia, Digestiu, Medicina Intensiva, Medicina de Família, Neumologia i Nefrologia.
 • Participa també activament en la Formació MIR a través de la Comissió de Docència.

 

DOCÈNCIA PREGRAU

 • La Unitat participa en formació pregraduada amb classes teòriques i pràctiques a estudiants de "Patologia Infecciosa" de 3er curs del Grau, classes teòriques i pràctiques de les assignatures "Tallers II" de 3er curs del Grau, "Tallers III" de 4t curs del grau i classes pràctiques de "Patologia General" de 2n del Grau i classes pràctiques de l'assignatura “Rotatori” en 6é del Grau.

 

DOCÈNCIA MÀSTER

 • La Unitat organitza i imparteix el "Màster Universitari en Malalties Infeccioses i Salut Internacional" de la Universitat Miguel Hernández, que dirigeix el Dr. Félix Gutiérrez Rodero

 

FORMACIÓ CONTINUADA DE LA SECCIÓ I D'ALTRES PROFESSIONALS SANITARIS

 • Es realitzen Sessions Clíniques monogràfiques, d'investigació, bibliogràfiques i de mortalitat. Co-organitza i participa activament des de fa anys en les Sessions interhospitalàries de Malalties Infeccioses de la província d'Alacant i en diversos cursos docents per a residents, metges d'atenció primària i metges d'altres especialitats.
 • Cronograma de Sessions a l'Hospital
  • Dilluns, dimecres i divendres: Sessions Clíniques alternant amb Sessions d'Actualització i Revisió, Bibliogràfiques i de Casos Oberts.
  • Tots els dijous: Sessió General Interdepartamental de l'Hospital, amb participació d'Atenció Primària.
  • Mensual: Sessió Conjunta amb Medicina Interna.

 

ACTIVITAT INVESTIGADORA

 • La UEI desenvolupa investigació clínica, epidemiològica i avaluativa. Rep finançament del Fons d'Investigació Sanitària i de la Conselleria de Sanitat. El grup està integrat en FISABIO i en el Centre d'Investigació en Xarxa de Malalties Infeccioses (CIBERINFEC) de l'Institut Carles III. La Unitat participa en diversos projectes d'investigació cooperativa independent en el marc d'estructures estables d'àmbit nacional (CoRIS) i europeu (NEAT i RESPOND). Les seues principals línies d'investigació són les complicacions cròniques de la infecció pel VIH i la teràpia antiretroviral, la infecció pel virus del papil·loma humà i altres infeccions de transmissió sexual, la resistència als antibiòtics i les malalties infeccioses emergents i importades.

 

Última Actualització - Juliol 2023