Medicina Preventiva

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dr. Juan Francisco Navarro Gracia Cap de la Unitat
Alejandra de Jesús Rodríguez Alvarez Adjunt
Yaiza García Ramírez MIR-4
María Bononad Brugger MIR-4
Carolina Rodríguez Soza MIR-3
César Morales Bayle MIR-2
José Fulgencio Cánovas Roca MIR-1
Personal d'Infermeria
NOM CÀRREC
Mª Angeles Casillas Jiménez Supervisora
Carmen Martínez Castillo Infermera
Sonia Castillo Campos Infermera
Noelia Martínez Montes Infermera

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE PREVENCIÓ I CONTROL D'INFECCIÓ NOSOCOMIAL

 • Sistema de vigilància de la incidència de la infecció hospitalària.
 • Assessoria general als serveis en prevenció d'infeccions.
 • Participació en Comissió d'Infeccions i grups de treball relacionats.
 • Estudi de Prevalença de les Infeccions nosocomials (EPINE).
 • Estudi, prevenció i control de brots epidèmics nosocomials.
 • Vigilància, Prevenció i control d'infeccions per gèrmens multiresistents (SARM, Acinetobácter, E. coli BLEE, etc.).
 • Vigilància i control d'infeccions associades a catèters urinaris, ventilació assistida, catèters venosos
 • Vigilància i control d'infeccions quirúrgiques.
 • Gestió i assessorament de les precaucions a seguir amb pacients en situacions clíniques especials (immunodeprimits, infecciosos, trasplantaments).
 • Vigilància, Control, Assessorament i mesuraments per a microorganismes especialment perillosos per via ambiental (Aspergillus, Legionel·la).
 • Elaboració, implantació i seguiment de normatives d'Higiene Hospitalària: Antisèptics, desinfectants, Residus, Esterilització, Desinsectació, Desratització, Neteja, Roba hospitalària, aïllaments, Higiene general del malalt i del mitjà.

 

ÀREA D'ESTERILITZACIÓ

 • Gestió dels processos d'esterilització per a garantir i permetre l'alliberament immediat -paramètric- del material segons la norma ISO 14397.
 • Direcció facultativa de la Central d'Esterilització.

 

ÀREA DE VACUNACIÓ I MEDICINA PREVENTIVA

 • Col·laboració amb Atenció Primària en els Programes de Vacunació a l'Hospital, Vacunació Infantil i de l'Adult.
 • Elaboració i aplicació del Programa de Vacunació de pacients immunodeprimits o pacients de riscos (hemodiàlisis, esplenectomizados, malalties cròniques, trasplantaments d'òrgans, etc.).
 • Col·laboració en l'aplicació dels programes de vacunacions a demanda en casos especials per als serveis hospitalaris o d'Atenció Primària (pneumococ, Meningococ, Haemophilus, grip, vacunes infantils.
 • Centre de Vacunació Internacional (CVI): vacunacions pertinents per a viatges, profilaxi antipalúdica, i consells al viatger.
Logotip Medicina Preventiva

Telèfon cites: 966 616 147 - Correu electrònic: preventiva_elx@gva.es

 

ÀREA D'EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA

 • Donar suport metodològic (epidemiològic i estadístic) com a servei consultor, a la resta dels serveis de l'hospital i de l'Àrea de Salut.
 • Aplicació de l'epidemiologia clínica a l'hospital, desenvolupant sistemes d'informació epidemiològica.
 • Aplicació d'un sistema de vigilància epidemiològica i de control de malalties clau a l'hospital.
 • Aplicació de l'epidemiologia clínica a l'hospital, desenvolupant aplicacions de la Medicina Basada en l'Evidència per a la prevenció, diagnòstic i tractament.

 

ÀREA DE DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ

 • Tallers específics de formació.
 • Participació en Comissió de Docència.
 • Cursos del Programa de Formació Contínua
 • Curs Màster de Salut Pública
 • Cursos del Doctorat de Salut Pública.
 • Classes en Llicenciatura de Medicina.
 • Classes en altres assignatures de Ciències de la Salut (Infermeria, Farmàcia, Podologia, Fisioteràpia).
 • Seminaris de formació a estudiants d'infermeria, acadèmies, etc.
 • Seminaris, xarrades i contribucions científiques en la comunitat.
 • Formació de residents de Medicina Preventiva o altres especialitats
 • Investigació aplicada a línies generals de treball del servei.
 • Participació en l'elaboració i seguiment de protocols, guies de pràctica clínica....
 • Investigació aplicada a línies generals de treball del servei.
 • Participació en congressos i reunions científiques.
 • Participació en projectes d'investigació cooperatius.
 • Direcció de tesis doctorals.
 • Assessorament metodològic (Epidemiologia i Estadística) per a treballs de recerca.
 • Participació en Comissió d'Investigació.
 • Participació en el Comité Assajos Clínics.

 

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Coordinació de les activitats de Medicina Preventiva amb les del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, per a garantir la immunització dels treballadors sanitaris.
 • Consulta d'atenció mèdica als accidents laborals de risc biològic, control i seguiment de les inoculacions accidentals. Registre dels mateixos REBA.
 • Col·laboració en l'Assessorament en precaucions universals i equips de protecció individual.

 

ÀREA DE COOPERACIÓ EN PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA

 • Programa de Vigilància de Malalties Declaració Obligatòria (EDOs).
 • Vigilància i declaració de brots comunitaris.
 • Col·laboració en programa de prevenció de l'Hepatitis B en nounats de mares portadores.
 • Atenció i seguiment de contactes de malalts infecciosos: Tuberculosi, Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, SIDA, malaltia meningocòccica.
 • Col·laboració en programa de malalties sentinella amb les Unitats de Salut Laboral de l'Àrea.
 • Programes d'atenció i seguiment d'inoculacions i altres exposicions biològiques en persones de l'Àrea de Salut i pacients externs.
 • Garbellats en grups o institucions externs enfront de malalties infeccioses.
 • Coordinació d'altres programes de Salut Pública entre Àrea de Salut i hospital.
 • Col·laboració en els Programes de promoció de la Salut en el Treball (Ajuda per a deixar de fumar, prevenció de malalties cardiovasculars, exercici físic, dieta).

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

 

Última Actualització - Juny 2023