Política Qualitat

La política de Qualitat del Departament de Salut (DS) Elx Hospital General està basada en el compromís adquirit d'implantar una gestió que garantisca la salut, l'equitat i el benestar de la seua comunitat, tenint en compte les següents línies estratègiques:

 • Orientació a la ciutadania.
 • Gestió per processos.
 • Millora de la competència dels professionals.
 • Millora eficient i sostenible de l'organització.

La millora contínua de la qualitat és una línia estratègica del DS i aquesta millora no seria possible sense el compromís formal de la Gerència. D'ella depén la responsabilitat final de la qualitat en l'atenció dispensada i és per això que es desenvolupa a través d'una política institucional orientada a la consecució de les seues línies estratègiques difoses entre els seus professionals.

 

Aquest compromís queda reflectit en la proposta de dur a terme els següents objectius claus:

 

 • Crear una cultura de comunicació com a eix central del sistema.
 • Fomentar una cultura de gestió basada en la qualitat del servei segons criteris eficients de gestió i sostenibilitat.
 • Garantir l'atenció a la ciutadania amb criteris d'igualtat, equitat, eficiència i sostenibilitat així com la seua seguretat en el procés assistencial.
 • Augmentar la participació de tots els grups d'interés (ciutadania, personal directiu, professionals, representants de la comunitat, etc…).
 • Augmentar la satisfacció dels clients interns i externs segons les seues expectatives i els seus requisits.
 • Establir els objectius i indicadors establits en el pla de qualitat com a objectius estratègics de l'organització.
 • Fomentar l'autoavaluació i les auditories internes.
 • Gestionar l'organització complint amb l'actual normativa legal vigent.
 • Potenciar els sistemes d'informació com a eina essencial de comunicació per a millorar la qualitat assistencial i seguretat del pacient.