Medicina d'Urgències

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dr. José Antonio Gutiérrez Navarro Cap de Secció
Dr. Juan Alfredo Cañadas Osinski Facultatiu Especialista
Dr. Alan Cárdenas Patiño Facultatiu Especialista
Dra. Begoña Carrión Ribera Facultatiu Especialista
Dra. Dra. Cristina Chacón García Facultatiu Especialista
Dra. Yolanda Delgado Pérez Facultatiu Especialista
Dr. Francisco Fernández Giménez Facultatiu Especialista
Dra. Mª Angeles Fernández Martínez Facultatiu Especialista
Dr. Bernardo Férriz Martínez Facultatiu Especialista
Dra. Matilde González Tejera Facultatiu Especialista
Dr. José Luis Lasaga Ortega Facultatiu Especialista
Dra. Juana María Llavero Rodríguez Facultatiu Especialista
Dra. Ethel López Ramos Facultatiu Especialista
Dra. Lidia Rocío Ortega Martínez Facultatiu Especialista
Dr. Sergio Pardo Juan Facultatiu Especialista
Dra. Rosa Mª Piernas Peco Facultatiu Especialista
Dra. Gema Rivero Gómez Facultatiu Especialista
Dra. Esther Udi Campo Facultatiu Especialista
Dra. Mª Dolores Zamora Ruiz Facultatiu Especialista
Dra. Laura López Bayo Facultatiu Especialista
Dra. Julia Andreu Mendez Facultatiu Especialista
Dra. Cristina Chacon García Facultatiu Especialista
Dra. Soraya Abellan Moreno Facultatiu Especialista
Dr. Juan Carlos Real Lopez Facultatiu Especialista
Dr. Manuel Carlos Soler Torres Facultatiu Especialista
Dra. Leyre Queizan Garcia Facultatiu Especialista
Dra. Ana Puche Alcaraz Facultatiu Especialista
Dr. Juan Andres Salazar Jaramillo Facultatiu Especialista
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
José Eugenio Alfaro Roca Supervisor

 

CARTERA DE SERVEIS

 • Docència de pregrau.
 • Docència de postgrau.
 • Formació continuada.
 • Admissió de pacients.
 • Triatge de pacients.
 • Atenció a la patologia urgent en els seus diferents nivells de gravetat.
 • Atenció a la patologia urgent en les seues diferents àrees (medicina interna, traumatologia i pediatria).
 • Atenció psiquiàtrica urgent.
 • Unitat d'observació.
 • Control de la via aèria amb cànula de Guedell.
 • Ventilació manual amb bossa i màscara.
 • Ventilació mecànica no invasiva.
 • Ventilació mecànica invasiva.
 • Pulsioximetría.
 • Intubació ore-naso-traqueal.
 • Intubació retrògrada.
 • Tècniques d'intubació en el pacient difícil.
 • Col·locació de màscara laríngia i Fastrach.
 • Cricotiroidectomía.
 • Traqueostomia.
 • Realització d'ECG.
 • Desfibril·lació elèctrica.
 • Cardioversión sincronitzada.
 • Maniobres de RCP bàsica i avançada.
 • Col·locació de marcapassos transitoris externs.
 • Monitoratge continu de pressió no invasiva.
 • Monitoratge de pressió venosa central.
 • Assistència i suport vital bàsic al pacient politraumàtic.
 • Assistència i suport vital avançat al pacient politraumàtic.
 • Assistència i suport vital bàsic a la parada cardiorespiratòria.
 • Assistència i suport vital avançat a la parada cardiorespiratòria.
 • Assistència i suport vital avançat i immediat a la urgència pediàtrica vital.
 • Assistència i suport vital avançat i immediat al pacient intoxicat.
 • Assistència i suport vital avançat i immediat al cremat.
 • Assistència i suport vital avançat i immediat al lesionat medul·lar.
 • Tècniques d'immobilització de columna i membres.
 • Drenatge toràcic.
 • Assistència immediata i monitoratge contínua de la cardiopatia isquèmica.
 • Tractament fibrinolítico en la cardiopatia isquèmica.
 • Tractament anticoagulant en la cardiopatia isquèmica.
 • Emplenament de registres RESIM i SCASEST en cardiopatia isquèmica.
 • Control i tractament d'arrítmies en la cardiopatia isquèmica.
 • Suport hemodinámico farmacològic en la cardiopatia isquèmica.
 • Maneig, control i administració de drogues i fluids en l'atenció urgent.
 • Presa i monitoratge de la temperatura.
 • Presa i monitoratge de pols i freqüència cardíaca.
 • Monitoratge de freqüència respiratòria.
 • Presa i monitoratge de pressió arterial no invasiva.
 • Monitoratge electrocardiográfica contínua.
 • Monitoratge de diüresi horària i per torns.
 • Control de fluids, secrecions i excrecions. Balanç hídric.
 • Monitoratge d'altres signes específics: Glasgow, exploració pupil·lar i estat de consciència.
 • Control de TCE sense focalidad neurològica i estabilitat clínica durant 24 hores.
 • Control del dolor toràcic no traumàtic ni diagnòstic durant 24 hores.
 • Canalització de vies venoses centrals.
 • Canalització de vies venoses perifèrica.
 • Punció articular.
 • Col·locació de sondes nasogàstriques.
 • Col·locació de sondes vesicals.
 • Col·locació de sondes rectals.
 • Drenatge d'abscessos.
 • Cirurgia general i traumatològica d'urgència.
 • Rentada gàstrica.
 • Paracentesi.
 • Punció lumbar.
 • Punció suprapúbica.
 • Toracocentesi.
 • Artrocentesi.
 • Sistemes de perfusió contínua.
 • Control i tractament de l'epistaxi.
 • Taponament nasal anterior i posterior.
 • Glucèmia capil·lar.
 • Cultiu d'orina.
 • Sang oculta en femta.
 • Oftalmoscopia.
 • Exploració ocular amb làmpara de fenedura.
 • Otoscopia.
 • Rinoscòpia.
 • Laringoscòpia indirecta.
 • Mesurament de peak-flow.
 • Tècniques ecogràfiques per a canalització de vies centrals i tècniques invasives.
 • Petició de Rx tòrax.
 • Petició de Rx abdomen.
 • Petició de Rx osteoarticular.
 • Petició de Rx de parts toves.
 • Petició de Rx portàtil.
 • Petició d'ecografia abdominal i toràcica.
 • Petició de TAC.
 • Petició de RNM urgent.
 • Petició d'Eco-doppler.
 • Petició d'hemograma complet.
 • Petició de proves de coagulació.
 • Petició de frotis.
 • Petició de dímer de fibrina i quantificació.
 • Petició de bioquímica bàsica en sang.
 • Petició de marcadors d'isquèmia miocàrdica.
 • Petició de marcadors d'insuficiència cardíaca.
 • Petició de marcadors de sèpsies.
 • Petició de mioglobina i carboxihemoglobina.
 • Petició de gasometria arterial i venosa.
 • Petició de nivells de fàrmacs en sang.
 • Petició de bioquímica bàsica en orina.
 • Petició de sediment d'orina.
 • Petició de test de gestació.
 • Petició de tòxics en orina (benzodiazepines, opiacis, drogues de síntesis, cocaïna, cánnabis, barbitúrics, amfetamines).
 • Petició de substàncies en líquids orgànics (LCR, líquid pleural, articular, ascítico).
 • Petició de cultiu i antibiograma en sang, líquids corporals, secrecions i altres.
 • Petició de test de gota gruixuda, test de mononucleosi, antigen de legionel·la i  pneumococ en orina, Rosa de Bengala.
 • Petició de baciloscopia urgent.
 • Petició d'endoscòpia digestiva urgent.
 • Sutures de pell i teixit subcutani.
 • Cura i neteja de ferides i cremades.
 • Tractament, taponament d'hemorràgies i control de ferides sagnants.
 • Extracció de cossos estranys corneals, de cavitat orofaríngia, fosses nasals i conducte auditiu extern.
 • Embenatges, immobilitzacions de membres i fèrules.
 • Atenció quirúrgica a la patologia anal urgent: hemorroides trombosades, abscessos perianals, fissura anal.
 • Oxigenoteràpia.
 • Aerosolteràpia.
 • Sedació i analgèsia.
 • Anestèsia tòpica i local.
 • Protocol de neteja, higiene i cures corporals i prevenció d'úlceres per decúbit.
 • Transfusió d'hemoderivats.
 • Trasllat assistit intrahospitalari de pacients.
 • Trasllat assistit interhospitalari de pacients.
 • Coordinació hospitalària en actitud de catàstrofes.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juliol 2023