Pediatria

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
José Pastor Rosado Cap de Servei
José Luis Quiles Durà Cap de Secció
UHD Pediàtrica
Sofía Clar Gimeno Facultatiu Especialista
Marina Jiménez Macià Facultatiu Especialista
Francisco Canals Candela Facultatiu Especialista
Maribel Serrano Robles Facultatiu Especialista
Judit Abad Linares Facultatiu Especialista
Pediatria
Elisa Climent Forner Facultatiu Especialista
Ginés Sala Sánchez Facultatiu Especialista
Miguel Angel Fuentes Castelló Facultatiu Especialista
RosMari Vázquez Gomis Facultatiu Especialista
Ignacio Izquierdo Fos Facultatiu Especialista
Marta García Lorente Facultatiu Especialista
Eva María Boix Aracil Facultatiu Especialista
Elena Gil Sarrió Facultatiu Especialista
Neonats
María Jesús Ferrández Berenguer Facultatiu Especialista
Consuelo Vázquez Gomis Facultatiu Especialista
Carolina Vizcaíno Diaz Facultatiu Especialista
Judith Lozano González Facultatiu Especialista
Mariate Pastor Fajardo Facultatiu Especialista
Metges Interns Residents (MIR)
Jorge Bartual Bardisa MIR-4
Tiscar Sánchez García MIR-4
María Rita Valero Pertegal MIR-4
Susana Cerdá Checa MIR-3
Angela Ibarra Maciá MIR-3
Sarah Martinez Diaz MIR-3
Alexandra Almela Martínez MIR-2
Cristina Gavilán Martin MIR-2
María Piedecausa Valero MIR-2
María Guitart Martínez MIR-1
Ramy Álvaro Hamaui Akkad MIR-1
Elena Sáez Bastida MIR-1
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Elena Mendiola Escudero Supervisora Infermeria
Aure Carbonell Llorca Coordinadora TCAEs

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA D'HOSPITALITZACIÓ

 • Indicació i realització d'exàmens i procediments diagnòstics, inclòs l'examen neonatal. Realització d'estudis genètics en els casos d'utilitat clínica i que vagen seguits d'una intervenció mèdica eficaç.
 • Indicació, realització i seguiment dels tractaments o procediments terapèutics que necessite el pacient, independentment que la seua necessitat vinga o no causada pel motiu del seu internament.
 • Medicació, gasos medicinals –inclòs alt flux−, transfusions, cures, material fungible i altres productes sanitaris que siguen precisos.
 • Cures d'infermeria necessaris per a l'adequada atenció del pacient.
 • Vigilància intensiva o de reanimació, segons siga procedent.
 • Tractament de les possibles complicacions que puguen presentar-se durant el procés assistencial.
 • Tractaments de rehabilitació, quan siga procedent.
 • Nutrició parenteral i/o enteral. Alimentació, segons la dieta prescrita.
 • Identificació inequívoca mitjançant polsera.
 • Informació a l'alta amb instruccions per al correcte seguiment del tractament i establiment dels mecanismes que asseguren la continuïtat i la seguretat de l'atenció i de les cures.

 

ÀREA DE NEONATOLOGIA

 • Determinació de gasos sanguinis en sang arterial del cordó umbilical.
 • Administració de vitamina K.
 • Profilaxi de la infecció per VHB: vacunació; si la mare és HBsAg positiu s'administra també IGIV.
 • Profilaxi de l'oftalmía neonatal: administració de pomada d'eritromicina.
 • Identificació inequívoca del RN mitjançant polsera que inclou les dades del RN i de la seua mare.
 • Promoció de la lactància materna en Paritori, Maternitat i sala d'hospitalització.
 • Alta hospitalària a les 48h de vida, si el naixement ha sigut per part vaginal; a les 96 h de vida si és després de naixement per cesària.
 • Alta precoç (primeres 24 hores) si la mare ho desitja.
 • Abans de l'alta exploració del RN sota la supervisió i responsabilitat d'un especialista en Pediatria.
 • Admet RN amb edat gestacional < 28 setmanes i/o pes de naixement < 1.000 g.
 • Possibilitat de practicar ventilació no invasiva, ventiloterapia convencional prolongada, ventilació d'alta freqüència i administració d'òxid nítric inhalat.
 • Possibilitat de realitzar procediments complexos com toracentesis, drenatge pleural, canalització de vies centrals, exsanguinotransfusió total i diàlisi peritoneal.
 • Disponibilitat d'ECG i ecocardiografía Doppler en consultes externes i sala d'hospitalització: si el RN no pot ser traslladat es desplaça l'ecògraf a planta.
 • Disponibilitat d'ecografia transfontanelar en Serveis centrals (Radiologia) i sala d'hospitalització: si el RN no pot ser traslladat es desplaça l'ecògraf a planta.
 • Valoració oftalmològica en sala d'hospitalització i consultes externes d'oftalmologia. Seguiment de la retinopatia associada a la prematuritat.
 • Realització de les proves de detecció precoç de metabolopaties i hipotiroïdisme, detecció precoç de la hipoacúsia (OEA) i profilaxi de la bronquiolitis per VRS en la població de risc (Hospital de Dia).
 • Cirurgia neonatal de la persistència del ductos arteriós (en col·laboració amb el Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Infantil La Fe de València).
 • Disponibilitat de subespecialidades pediàtriques i de tècniques d'imatge avançades (ecografia Doppler, TAC helicoidal, RM).
 • Disponibilitat de Neurofisiologia: EEG, EMG, PEATE.
 • UCIN de referència per a Hospital Vega Baixa, Hospital de Torrevieja, Hospital del Vinalopó, Hospital IMED d'Elx i Hospital Quirón de Torrevieja. Realització del Transport Neonatal des dels Hospitals d'origen.
 • Transport neonatal fins als hospitals de referència (HGUA –Hipotèrmia neonatal, Cirurgia infantil−, HUILF de València –Cirurgia cardíaca−)

 

ÀREA D'HOSPITAL DE DIA

 • Tractaments de Curta Estada:
  • Anticossos monoclonals.
  • Immunoglobulines iv.
  • Factors de coagulació.
  • Ferroterapia endovenosa.
  • Tractament de reposició enzimàtica de malalties minoritàries (mucopolisacaridosis, dèficit de lipasa àcida lisosomial...)
 • Seguiment de la retinopatia associada a la prematuritat. Valoració oftalmològica en sala d'hospitalització i consultes externes d'oftalmologia.
 • Realització de les proves de detecció precoç de metabolopaties i hipotiroïdisme, detecció precoç de la hipoacúsia (OEA) i profilaxi de la bronquiolitis per VRS en la població de risc.
 • Realització de proves funcionals: Test d'hidrogen espirat, pH-metrías, proves de provocació amb proteïnes alimentàries (al·lèrgia a aliments no IgE mediats), proves funcionals endocrinològiques.
 • Seguiment dels pacients que no requereixen ingrés: alta precoç de Maternitat i Hospitalització, dificultats per a la supervisió/administració de tractament a l'alta, seguiment de pacients valorats en Urgències.
 • Suport a la investigació i realització d'Assajos clínics.

 

ÀREA DE CONSULTES EXTERNES I ESPECIALITAT PEDIÀTRIQUES

 • Cardiologia:
  • Electrocardiograma i ecocardiografía Doppler (situat en consultes externes, B03). Si els xiquets no poden ser traslladats a la consulta es desplaça a la sala d'hospitalització el cardiòleg infantil amb l'ecocardiògraf i realitza l'exploració física en planta.
  • Ergometries.
  • Ecocardiografía fetal en col·laboració amb el Servei d'Obstetrícia i Ginecologia.
  • Monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA)
  • Monitoratge continu ambulatori de l'ECG (HOLTER).
 • Digestiu:
  • Test en alé per a determinar Helicobacter pilory ( TAUKIT).
  • Test d'hidrogen espirat (Hospital de dia).
  • PHmetría.
  • Valoració de l'estat nutricional (impedianciometría).
  • Col·locació de sondes d'alimentació prolongada i transpilóricas.
  • Dietoteràpies específiques en patologia digestiva (malnutrició, dèficit congènits de sacarasa-isomaltasa, intoleràncies a disacàrids, dieta FODMAPS en síndrome d'intestí irritable, dieta cetogénica...).
  • Dietoteràpia en malalties metabòliques.
  • Estudi dels trastorns de succió-deglució i el seu tractament mèdic i dietètic.
  • Estudis genètics.
  • Endoscòpia (Unitat d'Endoscòpia del Servei de Medicina Digestiva).
 • Dislipèmies:
  • Estudi genètic de les Dislipèmies.
  • Factors de risc cardiovascular (DMF, IMC).
 • Endocrinologia:
  • Educació diabetológica.
  • Obesitat.
  • Proves funcionals (Hospital de Dia).
  • Estudis genètics.
 • Hematologia.
 • Nefrologia.
 • Neonatologia.
  • Nounat de molt baix pes (<1.500 g)
  • Neonatologia
 • Neuropediatria:
  • Neurofisiologia.
  • Rehabilitació i fisioteràpia.
  • Bioxips.
 • Infermeria:
  • Educació diabètica.
  • Obesitat.
  • Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat.
 • Unitats de Suport:
  • Unitat de Salut mental infantil.
  • Unitat d'Al·lèrgia Infantil.
  • Unitat d'Hospitalització Domiciliària.
 • Escola:
  • Escolarització dels xiquets ingressats.
  • Atenció domiciliària als xiquets amb malalties cròniques.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ACTIVITAT DOCENT

 

DOCENCIA PREGRAU

El Servei de Pediatria participa en la docència de pregrau a alumnes de 5é i 6é curs de Grau de Medicina. Compta amb 2 Professors Associats al Departament de Pediatria de la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Dr José Pastor i Dr José Luís Quiles) i 13 Tutors de Pràctiques (Dra. Elisa Climent, Dr. A. Ginés Sala, Dr. Miguel Ángel Fuentes, Dra. Rosario Mª Vázquez, Dra. Sofia Clar, Dr. Ignacio Izquierdo, Dra. Maribel Serrano, Dra. Carolina Biscaí, Dra. Consuelo Vázquez, Dra. Mª Jesús Ferrández, Dr. Francisco Canals, Dra. Judit Abad i Dra. Maria Beneyto).

 

El Plan Docente esta dirigido a implementar acciones que mejoren la colaboración del Servicio con la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández para la realización de las prácticas de 5º curso y el rotatorio de 6º curso así como el desarrollo de seminarios en el propio Servicio.

 

DOCENCIA POSTGRAU I MIR

El Servei de Pediatria està acreditat des de 1980 per a la docència postgrau amb 3 MIR per any i 3 tutors acreditats (Dr. Ignacio Izquierdo, Dra. Mª Jesús Ferrández i Dr. Miguel Ángel Fuentes).

 

El Pla Docent aquesta dirigit a implementar accions que milloren la col·laboració del Servei amb la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández i de la Universitat de Múrcia per al desenvolupament dels programes de doctorat així com a aconseguir l'acreditació de la Unitat Neonatal per a la formació d'especialistes en l'Àrea de Capacitació Específica de Neonatologia).

 

S'ha desenvolupat un Pla de Foment de la Investigació per a Residents (pendent d'aprovar en la Comissió de Docència) que compta amb la col·laboració de professors de la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández i de la Universitat de Múrcia. Els residents que participen en aquest pla rebran el màxim suport per a realitzar la tesi doctoral: ajuda en l'elecció d'un tema de pediatria i col·laboració com a codirector d'un dels FED que tinga el grau de doctor, quan siga possible i aconsellable. L'objectiu és aconseguir que els MIR que participen en els projectes d'investigació del servei puguen realitzar i defensar la seua Tesi Doctoral i acaben la residència amb una doble titulació, especialista en pediatria i Doctor en Medicina.

 

INVESTIGACIÒ

Des de l'any 2012. La participació activa en la investigació forma part de l'esperit del Servei de Pediatria i es desenvolupa una investigació centrada en resultats en salut i realitzada en col·laboració amb la Unitat d'Investigació del Departament, FISABIO i d'altres serveis del Departament per a un aprofitament óptimo dels recursos.

 

Activitat Investigadora del Servei (projectes, assajos clínics)

 1. "Grup d'Investigació Vitamina D (GINvD) del Departament de Salut Elx-Hospital General" (P.I. Dr J Pastor) que desenvolupa projectes relacionats amb l'estat nutricional de la vitamina D i la seua relació amb la fisiopatologia en l'edat pediàtrica. .
 2. Projecte "Estudi de la cultura de seguretat del pacient en els professionals responsables de l'assistència pediàtrica del Departament de Salut Elx- Hospital General", en col·laboració amb la Unitat de Qualitat de la Universitat Miguel Hernández (Dr J Pastor).
 3. Projecte "Utilitat de la rinometría acústica en la valoració de les proves de provocació nasal amb al·lergògens" (P.I. Dr. Jesús Garde).
 4. Projecte "Estudi epidemiològic de l'obesitat i sobrepés en la població infantil" (Dr J Pastor, Dr V Bosch).
 5. Projecte "Control de la infecció nosocomial i de la infecció relacionada amb el catèter (bacterièmia zero) en l'UCIN de l'HGU d'Elx" (Dra. Mª Jesús Ferrández, Dra M Serrano)
 6. Assajos clínics:
 • "Tractament amb Atorvastatina en xiquets de 6 a 15 anys amb hipercolesterolèmia familiar heterocigota i risc de malaltia cardiovascular precoç" (P.I. Dr. J Pastor)
 • Estudi multicéntrico, aleatoritzat, controlat amb placebo, del SBC-102 en pacients amb deficiència de lipasa àcida lisosòmica. Investigació sobre la seguretat i eficàcia del reemplaçament de lipasa àcida (Acid Lipase Replacement Investigating Safety and Efficacy, ARISE) Fase III" (P.I. Dr. J Pastor).

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juliol 2023