Junta de Departament

La Junta de Departament és l'òrgan col·legiat d'assessorament dels òrgans de direcció del Departament quant a l'activitat assistencial, docent i d'investigació, així com de participació de les i els professionals, en el mecanisme de presa de decisions que afecten les seues activitats.

 

Funciona mitjançant sessions plenàries que tindran lloc com a mínim cada 6 mesos.

 

COMPOSICIÓ

La composició del Ple de la Junta de Departament garanteix la representació dels diferents àmbits assistencials. Els llocs de vocal són elegits per votació directa per a un període de quatre anys, sense perjudici de la seua possible reelecció.

 

El ple de la Junta de Departament tindrà la següent composició:

 

 • L'o el gerent del departament, que serà la presidenta o president.
 • La resta de l'equip directiu del departament.
 • Sis representants de les directores o els directors de les àrees clíniques, prefectura de servei i prefectura de zona bàsica.
 • Sis representants dels Coordinadors d'Infermeria i supervisores o supervisors d'infermeria.
 • Dues facultatives o facultatius del departament l'elecció del qual es realitzarà mitjançant votació per i d'entre tot el personal facultatiu que no exercisquen prefectura.
 • Dues facultatives o facultatius en període de formació l'elecció de la qual es realitzarà per i d'entre el personal que es trobe en la seua mateixa situació.
 • Coordinador o coordinadora del Servei d'Atenció i Informació a l'o el Pacient (SAIP)
 • Dues infermeres/us triades per i d'entre el personal amb aquesta titulació i funcions.
 • Dues Tècniques o tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) l'elecció de la qual es realitzarà per i d'entre el personal amb aquesta titulació i funcions.
 • Dues tècniques o tècnics especialistes, triats per i d'entre el personal amb aquesta titulació i funcions.
 • Dos representants del personal no sanitari.
 • Un o una representant dels centres de salut pública.

FUNCIONS

 1. Assessorar els òrgans de direcció en tot el relatiu a la prestació de l'atenció a la ciutadania.
 2. Assessorar en l'elaboració del pla anual de necessitats, tenint en compte en tot cas les disponibilitats pressupostàries.
 3. Assessorar en matèria de formació del personal, tenint en consideració les necessitats existents.
 4. Assessorar en matèria d'investigació.
 5. Garantir l'efectiva integració assistencial, proposant totes aquelles mesures tendents a afavorir-la.

RESUM INFORME GERÈNCIA 2022